Home
Specialismen
Kenmerken
Opdrachtgevers
Contact
Privacyverklaring

Tech in Focus Translations respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Tech in Focus Translations houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
U kunt de website van Tech in Focus Translations bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u nodig hebben. U stuurt dan bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres, zodat wij met u kunnen corresponderen, uw aanvraag voor informatie verwerken of u een offerte sturen. De informatie die Tech in Focus Translations op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, offerte, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Tech in Focus Translations bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om zijn diensten aan u te verrichten. Tech in Focus Translations zal uw gegevens nooit zonder uw voorafgaande toestemming verstrekken aan derden, tenzij Tech in Focus Translations hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
De website van Tech in Focus Translations gebruikt op dit moment geen cookies. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Inzage, correctie en wijziging van persoonlijke gegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventuele correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens) indien u vindt dat Tech in Focus Translations niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Tech in Focus Translations:
Tech in Focus Translations
Den Urling 27
5836 AS Sambeek
T: 06-57113501

Tech in Focus Translations behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.